REGULAMIN DANCE ATELIER BARBARA MATERKA

Obowiązuje od 1.09.2015

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Szkoła Tańca Dance Atelier Barbara Materka (dalej „Dance Atelier”) z siedzibą przy ul. Al. Grunwaldzkiej 301, 80-309 Gdańsk, woj. POMORSKIE działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). W ramach działalności Szkoła Tańca DANCE ATELIER organizuje kursy tańca zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na stronie www.danceatelier.pl.
2. Zapisanie się na kurs tańca organizowany przez Szkołę Tańca Dance Atelier oraz korzystanie z usług dostarczanych przez Szkołę Tańca Dance Atelier jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”). W przypadku gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.

§2 INFORMACJE OGÓLNE

1. Szkoła prowadzi zajęcia taneczne dla dorosłych, młodzieży i dzieci.
2. Zajęcia dla dorosłych trwają pełną godzinę zegarową, tj. 60 min.
3. Zajęcia dla dzieci oraz dla mam trwają 45min.
4. Podczas zajęć obowiązuje zmienne obuwie.
5. Zalecany jest niekrępujący ruchów ubiór oraz wygodne obuwie np. buty taneczne, baletki, jazzówki, napalcówki czy adidasy.
6. Zajęcia odbywają się na różnych poziomach zaawansowania, a grafik zajęć dostępny jest na stronie www.danceatelier.pl

§3 ZAPISY NA ZAJĘCIA

1. Na kurs tańca prowadzony przez Szkołę Tańca Dance Atelier mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (dalej „Kursant” lub „Uczestnik”).
2. Warunkiem wstępu na zajęcia jest zapisanie się na zajęcia mailem (biuro@danceatelier.pl), bądź osobiście w recepcji studia i uiszczenie należnej opłaty – zaliczka w wysokości 50zł przy dopisaniu się do danych zajęć, reszta kwoty dopłacona w dniu rozpoczęcia kursu.
3. Zaliczka jest bezzwrotna. W wyjątkowych przypadkach można ją przenieść na poczet innego kursu w Dance Atelier Barbara Materka w terminie nie dłuższym niż 14 dni od startu kursu, na który została wpłacona.
4. Zapisując się na zajęcia należy podać ich rodzaj oraz godzinę, a także imię, nazwisko, nr tel oraz maila osoby zainteresowanej.
5. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona, o czym decyduje szkoła. O przyjęciu na kurs tańca decyduje kolejność zapisów oraz wpłat.
6. Szkoła Tańca Dance Atelier poinformuje Kursanta mailowo, telefonicznie lub za pomocą sms-a o terminie rozpoczęcia kursu.
7. Ilość osób w grupie jest ograniczona, a pierwszeństwo mają te osoby, które zarezerwowały sobie miejsce w grupie mailowo oraz posiadające ważny karnet.
8. Każdy uczestnik zajęć posiadać musi ważny karnet.
9. Warunkiem udziału w zajęciach jest rzetelne wypełnienie „Formularza rejestracyjnego” oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych własnoręcznym podpisem.
10. Każdy karnet przypisany jest danej osobie imiennie, po wypełnieniu „FORMULARZA REJESTRACYJNEGO” z niezbędnymi danymi, i tylko ona po potwierdzeniu swojej tożsamości uczestniczyć może w zajęciach.
11. Zajęcia w parach na poziomie podstawowym (P1) są zajęciami zamkniętymi. Dołączyć do grupy mogą osoby, które nigdy nie tańczyły, a opłata za nie pobierana jest z góry za dany kurs (kolejne 8 zajęć).
Osoby chcące uczęszczać jednocześnie na inne kursy solo mają możliwość dokupienia karnetu „Na Start” za 99zł, który ważny będzie w danym miesiącu.
12. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach średnio- i zaawansowanych jest zgoda instruktora.
13. W zajęciach „Formacji” uczęszczać mogą tylko osoby, które przeszły pozytywnie casting do grupy lub uzyskały zgodę instruktora, oraz uiściły należną opłatę zgodnie z cennikiem (karnet SHOW – uczestnictwo w jednej grupie formacyjnej lub DOUBLE SHOW – uczestnictwo w dwóch grupach formacyjnych).
14. W zajęciach projektowych: Latin Project Choreo oraz Mambo Project Choreo uczestniczyć mogą osoby, które uiściły opłatę za dany projekt zgodnie z cennikiem podanym na stronie.

§4 RODZAJE USŁUG I PŁATNOŚCI

1. Szkoła dysponuje 3 rodzajami karnetów: karnet na „4” wejścia (karnet w kolorze białym), karnet na „8” wejść (karnet w kolorze srebrnym), oraz karnet „OPEN” (karnet w kolorze pomarańczowym).
2. Karnety maja określoną ważność. W przypadku nieobecności na jakiś zajęciach, możliwe jest odrobienie ich na innych zajęciach w czasie ważności karnetu. Fakt ten musi być wcześniej zgłoszony mailowo na biuro@danceatelier.pl lub w recepcji studia.
3. Zajęcia indywidualne z instruktorem trwają 45min. Opłatę za te zajęcia należy uiścić min 24 godziny przed daną lekcją, wcześniej uzgodnioną z instruktorem, bądź w recepcji studia.
4. Odwołanie lub przełożenie lekcji indywidualnej zgłoszone musi być min 24h przed planowaną lekcją, w innym przypadku opłata za tą lekcję przepada.
5. Nie jest możliwe przedłużanie ważności karnetu ze względu na nieobecność, lub przenoszenie karnetu na kolejny miesiąc.
6. Nieobecność z poprzedniego karnetu można również odrobić po wykupieniu kolejnego karnetu na ten sam kurs, jednak tylko w przypadku zachowania ciągłości kursu (nie dłużej niż 28dni).

§5 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ i ZASTĘPSTWA

1. Szkoła powiadamia Kursantów o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości SMS lub telefonicznie oraz w miejscu, w którym zwyczajowo odbywają się zajęcia kursu tańca.
2. Szkoła Tańca Dance Atelier zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach:
2.1. zapisania się na kurs mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna do jego rozpoczęcia;
2.2. zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia poniżej minimalnej liczby uczestników potrzebnej do jego kontynuacji.
3. W przypadku rozwiązania grupy, Szkoła Tańca Dance Atelier zwraca wpłacone opłaty, lub umożliwia przepisanie się do innej grupy, w której są miejsca.
4. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs, Szkoła Tańca Dance Atelier organizuje zastępstwo innego instruktora.
5. Szkoła Tańca Dance Atelier zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w przypadkach:
5.1. gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć;
5.2. braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora;
6. W przypadku odwołania poszczególnych zajęć zgodnie z §5 punktem 5, Szkoła Tańca Dance Atelier daje możliwość odrobienia ich w innym terminie.
7. Dance Atelier Barbara Materka może odwołać lub przesunąć zajęcia na inny termin, gdy zapisana jest niewystarczająca liczba uczestników (tj. mniej niż 5os.).
8. Instruktor ma prawo do sprawdzenia listy obecności podczas zajęć.
9. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz zmiany instruktora.

§6 BEZPIECZEŃSTWO

1. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za skutki tańca samodzielnego poza zajęciami tanecznymi.
2. Dance Atelier Barbara Materka nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie studia.
3. Osoby uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
4. Uczestnik kursów deklaruje się oraz zobowiązany jest do posiadania ważnego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.
5. Studio taneczne Dance Atelier Barbara Materka nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, szkody, urazy czy kontuzje powstałe podczas wykonywania ćwiczeń.
6. Dance Atelier Barbara Materka nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów na terenie studia.
7. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury osobistej i nienaruszania godności osobistej innego człowieka.

§7 OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kursantów jest Szkoła Tańca Dance Atelier. Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Szkołę Tańca Dance Atelier dla celów organizacji kursów tańca. Kursant może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w kursie tańca organizowanym przez Szkołę Tańca Dance Atelier Kursant, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Kursanta przez Szkołę Tańca Dance Atelier.
2. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie przez Organizatora, przetwarzanie oraz wykorzystywanie do celów marketingowych i statystycznych danych osobowych klienta. Jednocześnie wyraża zgodę na otrzymywanie drogą sms-ową bądź mailową informacji o usługach szkoły.
3. Każdy uczestnik uczęszczający w zajęciach wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku w celach marketingowych studia Dance Atelier Barbara Materka.
4. Udział w zajęciach tanecznych równoznaczny jest z akceptacją niniejszego regulaminu, a tenże dostępny jest na terenie studia Dance Atelier Barbara Materka oraz na stronie internetowej www.danceatelier.pl

§8 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi Szkołę Tańca Dance Atelier powstałe w wyniku jego działania.
2. Na terenie Szkoły Tańca Dance Atelier obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.
3. Na teranie Szkoły Tańca Dance Atelier obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów oraz motorów.
4. Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia jedzenia i napojów, wyjątkiem są napoje w zakręcanych plastikowych butelkach.
5. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy, kursanci odrabiający zajęcia i instruktor.
6. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach, mogą wejść na 15 minut, aby zobaczyć jak wyglądają zajęcia, za uprzednią zgodą recepcji Szkoły.
7. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9 Regulamin Karnetów – DANCE ATELIER BARBARA MATERKA

1. Karnet na „4” wejścia, oraz karnet na „8” wejść, ważne są przez miesiąc od daty pierwszego uczestnictwa w zajęciach (pierwszego oznaczenia na karnecie).
2. Uczestnik zobowiązany jest do okazania karnetu w recepcji studia przed każdorazowym wejściem na zajęcia.
3. W przypadku uczestnictwa w więcej niż jednych zajęciach w ciągu dnia uczestnik zajęć musi ten fakt przedstawić osobie pracującej w recepcji przed zajęciami.
4. W razie nieobecności na zajęciach, kursant odrobić je może w terminie ważności karnetu.
5. Kursanci posiadający karnet „OPEN” lub uczestniczyć mogą we wszystkich zajęciach zapisanych w grafiku studia dostępnym na stronie, z wyłączeniem zajęć formacyjnych oraz projektów choreograficznych oraz zajęć w Parach na poziomie podstawowym (P1).
6. Osoby posiadające „KARNET NA START” lub „KARNET STUDENT NA START” mogą w danym miesiącu skorzystać ze wszystkich zajęć regularnych zgodnie z grafikiem zawartym na stronie z wyłączeniem: zajęć w Parach na poziomie podstawowym (P1), projektów choreograficznych oraz zajęć formacyjnych (Salsitas i Dave’s Dancers).
7. Posiadacze karnetów „OPEN” zobowiązani są do okazania karnetu przed wejściem na zajęcia oraz określenie liczby zajęć, w których chcą uczestniczyć.
8. Posiadacze karnetów „OPEN (bez umowy)” wykupują dany karnet na miesiąc bieżący za cenę zawartą na stronie w cenniku studia.
9. Posiadacze karnetów „OPEN (umowa)” zobowiązani są do uiszczenia opłaty za abonament do 5-ego każdego miesiąca, a karnet przypisany jest na dany miesiąc.
10. Posiadacze karnetów OPEN (umowa), którzy nie zapłacili za karnet do 5-go każdego miesiąca, nadpłacić będą musieli 10zł kary, która zawarta jest w umowie.
11. KARNET SHOW obejmuje wszystkie zajęcia z aktualnego grafiku szkoły oraz możliwość uczestnictwa w jednej wybranej przez siebie Formacji: Salsitas by Barbara Materka, lub Dave’s Dancers by Dawid Kisiel.
12. KARNET DOUBLE SHOW obejmuje wszystkie zajęcia z aktualnego grafiku szkoły oraz możliwość uczestnictwa w obu Formacjach: Salsitas by Barbara Materka oraz Dave’s Dancers by Dawid Kisiel.
13. Ceny karnetów NIE obejmują uczestnictwa w projektach choreograficznych (Latin Project Choreo/ Mambo Project Choreo). Niniejsze projekty są płatne dodatkowo zgodnie z cennikiem dostępnym na www.danceatelier.pl lub w recepcji studia.

§10 Regulamin kart partnerskich: Fit Profit/ Multisport Benefit System/OK system

1. Szkoła akceptuje karty BenefitSystems, FitProfit i OK Systems.
2. Osoby chcące skorzystać z kart partnerskich zobowiązani są do okazania karty wraz z dowodem tożsamości, bądź innym dokumentem ze zdjęciem w recepcji studia przed zajęciami.
3. Posiadacze kart Multisport Benefit System, Fit Profit oraz OK System mogą brać udział w JEDNYCH zajęciach dziennie codziennie.
3. Uczestnicy chcący wziąć udział w więcej niż jednych zajęciach dziennie muszą zgłosić ten fakt w recepcji studia i opłacić je zgodnie z obowiązującym cennikiem ze strony www.danceatelier.pl.
4. Klienci studia chcący skorzystać z więcej niż jednej godziny dziennie płacą 15zł za każde kolejne zajęcia.
5. Posiadacze kart partnerskich Multisport KIDS, przed rozpoczęciem kursu zobowiązani są do uiszczenia kaucji w wysokości 50zł za 1 dziecko.
6. W przypadku nieobecności na zajęciach istnieje możliwość odrobienia zajęć w ramach ważności zarezerwowanego karnetu.
7. Każde niewykorzystane wejście na zajęcia skutkuje potrąceniem 25,00 z kaucji.
8. W przypadku nieobecności dziecka spowodowanej złym stanem zdrowia lub chorobą dziecka, istnieje możliwość ominięcia potrącenia z kaucji po okazaniu zaświadczenia od lekarza.

Uczestnicy posiadający w/w karty, uczęszczając na zajęcia taneczne w Dance Atelier Barbara Materka znają oraz akceptują nasz regulamin.